Kunskap är makt!

Något av det viktigaste för framtidens samhället är elevernas kunskaper. Den allra viktigaste faktorn för elevers skolframgång och konkurrenskraft på den internationella arbetsmarknaden är lärarnas kompetens. Atleticaskompetenta och engagerade lärare hjälper våra elever att lyckas i deras studier.

För mig, som rektor, är kvalitet något som ska genomsyra hela vår utbildning. Studiero och motivation är två grundpelare, som vi värnar särskilt om, och som bidrar till Atletica-elevernas studiemässiga framgångar.
Vi ställer höga krav på elevens närvaro och resultat. Kravet på eleverna är att de gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar och vi följer noggrant elevens resultat och ger eleven stöd i hans eller hennes lärandeprocess. På detta sätt motiveras eleverna att göra sitt bästa.

En genomtänkt pedagogik, ett tydligt ledarskap och en god struktur leder till elevernas fördjupade lärande. Vi stödjer även eleven i hans eller hennes idrottande eftersom det ger hälsa, lust och energi, och hjälper eleven att lyckas i studierna.

God kommunikation skapar förutsättningar för arbetsro och våra elever uppskattar skolans öppna klimat. Skolan andas god stämning var än man går.

Välkommen till Atletica Idrottsgymnasium!

Jose Calvo, rektor